Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Tin tức mới > HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG.

HAW , Ngày 27/04/2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG.

Ngày 26/4/2023 Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và trình các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông.

Tham dự đại hội có: Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Phó giám đốc Sở Tài chính, Ông Phan Hoàng Ngoan – Phó giám đốc Sở Nội Vụ, Ông Trần Thanh Bình – Phó trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH - ĐT và Bà Dương Kim Sơn – Phó trưởng phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ, Sở NN &PTNT. Về phía Công ty có: Ông Nguyễn Văn Lòng – Chủ tịch HĐQT Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và 33 cổ đông đại diện cho 96 cổ đông của Công ty về tham dự Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Năm 2022 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm và tinh thần đoàn kết, nỗ lực của tập thể, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân. Sản lượng nước đạt 9.532.254 m3 (tăng 937 m3 so với cùng kỳ năm 2021). Doanh thu đạt 77.204/76.260 triệu đồng đạt 101,24% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế TNDN: 1.339/1.312 triệu đồng đạt 102,02 % so với kế hoạch. Tổng số hộ phát triển trong năm là 9.570 hộ, nâng tổng số khách hàng đang quản lý là 76.277/142.096 hộ chiếm 53,68% tổng số hộ dân nông thôn trong toàn tỉnh. Trong năm Công ty đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa, phát triển tuyến ống 13 công trình với tổng kinh phí khoảng 11.060 triệu đồng.

Trên cơ sở những nội dung thảo luận và những mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp đã đề ra trong năm 2023, Đại hội cổ đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2023 như sản lượng nước tiêu thụ 10.272.906 m3, doanh thu tiền nước 90.308 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 1.369 triệu đồng. Với sự nhất trí cao, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung quan trọng: Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2023,…

Đính kèm

Lượt xem: 329

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01