Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Báo sự cố cúp nước, báo chỉ số nước: 02933.572019
Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Tin tức mới

Về việc áp dụng giá tiêu thụ nước do Công ty cung cấp

HAW , Ngày 21/06/2022

           

UBND TỈNH HẬU GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC

VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Số:    68 /HAW-HCTH

V/v áp dụng giá tiêu thụ nước do Công ty   cung cấp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hậu Giang, ngày  21   tháng   6  năm 2022

 

 

                           Kính gửi:

 

                                         - UBND các huyện/thị xã/thành phố;

                                         - UBND các xã/phường.

 

Căn cứ Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch nông thôn do Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang cung cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quy định số 01/QyĐ-HAW ngày 21 tháng 03 năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang về việc áp dụng giá nước sạch cho khách hàng sử dụng nước trên địa bàn tỉnh do Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang quản lý.

Nhằm triển khai thực hiện việc rà soát từng đối tượng khách hàng để áp dụng giá tiêu thụ nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 44/QĐ-UBND, Công ty đã ban hành Quy định số 01/QyĐ – HAW ngày 21/3/2022 để triển khai đến nhân viên quản lý các trạm cấp nước thực hiện. Trong đó, Công ty đã phân loại từng đối tượng khách hàng để áp dụng phù hợp theo mức giá quy định như: Mức giá áp dụng cho sinh hoạt hộ dân cư, Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Hoạt động sản xuất vật chất, Kinh doanh dịch vụ (Đính kèm Quy định).

Kể từ kỳ nước tháng 05/2022 Công ty đã tập trung rà soát và triển khai đồng loạt áp giá đối tượng khách hàng hoạt động sản xuất vật chất, Kinh doanh dịch vụ. Trong quá trình rà soát khách hàng để áp dụng giá nước, Công ty cũng gặp nhiều khó khăn do một số khách hàng trước đây sử dụng giá nước sạch dùng cho sinh hoạt khi được chuyển sang áp dụng giá tiêu thụ nước sạch theo mức giá: Hoạt động sản xuất vật chất, kinh doanh dịch vụ nên chưa đồng ý thanh toán với mức giá này với lý do giá nước cao, hộ dân không sử dụng nước để kinh doanh, mua bán… gây ảnh hưởng đến công tác ghi, thu tiền sử dụng nước của Công ty và nhiều thông tin phản ánh trên các kênh truyền thông. Để giải quyết vấn đề này trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục giải thích cho khách hàng được nắm rõ quy định về giá tiêu thụ nước sạch và tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo chí, Đài phát thanh…  

Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang rất mong UBND các huyện/thị xã/thành phố, UBND các xã/ phường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang phối hợp giải thích tuyên truyền để người dân được biết và thực hiện nhằm hỗ trợ Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Đính kèm

68 HAW-HCTH 2022 %C3%A1p d%E1%BB%A5ng gi%C3%A1 ti%C3%AAu th%E1%BB%A5 n%C6%B0%E1%BB%9Bc do C%C3%B4ng ty cung c%E1%BA%A5p_0001_0001.pdf Tải xuống
Lượt xem: 336

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

9963

Thành viên online: 01