Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Tin tức mới

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

HAW , Ngày 05/01/2024

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 11/2020/QĐ-HĐQT ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phẩn Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính, tài sản tại Công ty Cổ phẩn Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang;

Căn cứ Công văn số 3914/STC-QLGCSDN ngày 15 tháng 12 năm 2023 về việc có ý kiến đối với Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 12 năm 2023 của người đại diện phần vốn nhà nước của UBND tỉnh tại Công ty Cổ phần cấp nước và VSMT nông thôn Hậu Giang.

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phẩn Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản;

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-HAW ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Công ty Cổ phẩn Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang về việc thanh lý tài sản 6 trạm cấp nước mini có công suất 4-6m3/h và xe ô tô tải Jinbei-Vinaxuki;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HAW ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Công ty Cổ phẩn Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang về việc phê duyệt giá khởi điểm thanh lý tài sản là 6 (sáu) trạm cấp nước mini có công suất 4-6m2/h và xe ô tô tải Jinbei-Vinaxuki.

Công ty Cổ phẩn Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phẩn Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

- Địa chỉ: Ấp 2, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

2. Thông tin về tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Thanh lý tài sản là 6 (sáu) trạm cấp nước mini có công suất 4-6m3/h và xe ô tô tải Jinbei-Vinaxuki.

- Giá khởi điểm thanh lý tài sản:

+ Giá khởi điểm thanh lý 6 (sáu) trạm cấp nước mini có công suất 4-6m3/h: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng). Giá đã bao gồm chi phí tháo dỡ.

+ Giá khởi điểm thanh lý xe ô tô tải Jinbei-Vinaxuki: 19.000.000 đồng (Mười chín triệu đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Theo Phụ lục I Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản đính kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản).

 

TT

NỘI DUNG

MỨC TỐI ĐA

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

23,0

1

Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá

11,0

1.1

Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử...)

6,0

1.2

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện

5,0

2

Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

8,0

2.1

Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá

4,0

2.2

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá

4,0

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2,0

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

1,0

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1,0

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án) 22,0

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan

4,0

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao

4,0

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4,0

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá

4,0

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

3,0

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

3,0

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản 45,0

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5

6,0

1.1

Dưới 03 hợp đồng (bao gồm trường hợp không thực hiện hợp đồng nào)

2,0

1.2

Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng

3,0

1.3

Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng

4,0

1.4

Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng

5,0

1.5

Từ 30 hợp đồng trở lên

6,0

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5

18,0

2.1

Dưới 20% (bao gồm trường hợp không có chênh lệch)

10,0

2.2

Từ 20% đến dưới 40%

12,0

2.3

Từ 40% đến dưới 70%

14,0

2.4

Từ 70% đến dưới 100%

16,0

2.5

Từ 100% trở lên

18,0

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3

5,0

3.1

Dưới 03 năm

3,0

3.2

Từ 03 năm đến dưới 05 năm

4,0

3.3

Từ 05 năm trở lên

5,0

4

Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3

3,0

4.1

01 đấu giá viên

1,0

4.2

Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên

2,0

4.3

Từ 05 đấu giá viên trở lên

3,0

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản)

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3

4,0

5.1

Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

2,0

5.2

Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

3,0

5.3

Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên

4,0

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4

5,0

6.1

Dưới 50 triệu đồng

2,0

6.2

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

3,0

6.3

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

4,0

6.4

Từ 200 triệu đồng trở lên

5,0

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2

3,0

7.1

Dưới 03 nhân viên (bao gồm trường hợp không có nhân viên nào)

2,0

7.2

Từ 03 nhân viên trở lên

3,0

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

1,0

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3 5,0

1

Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính

3,0

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

4,0

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính)

5,0

V

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định 5,0

Tổng số điểm

100

VI

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố  

1

Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Đủ điều kiện

2

Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Không đủ điều kiện

4. Thời gian, địa điểm, hình thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 08/01/2024 đến ngày 10/01/2024 (trong giờ hành chính).  

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty Cổ phẩn Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang (Ấp 2, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang).

- Hình thức nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn được gửi trực tiếp. Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân. Không hoàn trả hồ sơ đối với các tổ chức không được lựa chọn.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Công ty Cổ phẩn Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang (Ông/bà: Nguyễn Thị Lệ Hằng - SĐT: 0939.776.110)

Công ty Cổ phẩn Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết và nộp hồ sơ đăng ký tham gia./.

Đính kèm

01 TB-HAW 24 l%E1%BB%B1a ch%E1%BB%8Dn T%E1%BB%95 ch%E1%BB%A9c %C4%91%E1%BA%A5u gi%C3%A1_0001.pdf Tải xuống
Lượt xem: 289

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01