Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

HAW Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 ... Xem thêm
Ngày 06/06/2024

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 ... Xem thêm
Ngày 06/06/2024

Nghị quyết HĐQT về việc ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ... Xem thêm
Ngày 15/05/2024

Nghị quyết HĐQT về việc ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về việc ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ... Xem thêm
Ngày 15/05/2024

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 22/03/2024

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 22/03/2024

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2023

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 ... Xem thêm
Ngày 21/03/2024

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2023

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023 ... Xem thêm
Ngày 21/03/2024

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 20/03/2024

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2023 ... Xem thêm
Ngày 20/03/2024

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01