Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông > Nghị Quyết

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HAW , Ngày 06/04/2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng

cổ đông thường niên năm 2021

 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang đã được thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2021/BBH-HĐQT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông người sở hữu: 06/4/2021

2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Nội dung cụ thể:

3.1. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

3.2 Thời gian thực hiện: Dự kiến 29/4/2021

3.3 Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty

3.4 Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương phương hoạt động năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương phương hoạt động năm 2021;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Đính kèm

02-2021-NQ-H%C4%90QT.pdf Tải xuống
Lượt xem: 413

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01