Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông > Nghị Quyết

Nghị quyết HĐQT về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HAW , Ngày 04/03/2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang đã được thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BBH-HĐQT ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết như sau:

1.Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông người sở hữu: 25/3/2022.

2.Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3.Nội dung cụ thể:

        3.1. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

  1. 3.2 Thời gian thực hiện: Công ty thông báo sau.
  2. 3.3 Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty
  3. 3.4 Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương phương hoạt động năm 2022;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Đính kèm

02-2022-NQ-H%C4%90QT ve ngay DK cuoi cung thuc hien quyen tham du hop DHDCD.pdf Tải xuống
Lượt xem: 299

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01