Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Quan Hệ Cổ Đông > Nghị Quyết

Nghị quyết HĐQT về việc chốt đăng ký ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HAW , Ngày 03/12/2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang đã được thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 20/2021/BBH-HĐQT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tổ chức lấy ý kiến cổ bằng văn bản:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2021.

2. Thời gian: Công ty thông báo sau.

3. Hình thức: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

4. Địa điểm: ấp 2, Thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Đính kèm

10-2021-NQ-H%C4%90QT_0001_0001.pdf Tải xuống
Lượt xem: 784

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

41595

Thành viên online: 01