Lawaco Logo

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ VSMT NÔNG THÔN HẬU GIANG

Hân hạnh phục vụ!

Chúng tôi nỗ lực vì chất lượng cuộc sống cao hơn của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững và thịnh vượng

Lawaco Logo Trang Chủ > Văn Bản Liên Quan

Quyết định về việc điều chỉnh quy chế tổ chức và bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang

HAW , Ngày 7/13/2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh quy chế tổ chức và bộ máy quản lý Công ty Cổ phần

Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ VỆ SINH

MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN HẬU GIANG

 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang đã được thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh  Quy chế tổ chức và bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Cấp nước và VSMTNT Hậu Giang (Đính kèm Quy chế).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2021.

Điều 3.  Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và Các phòng, ban trực thuộc Công ty cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Đính kèm

QUY CH%E1%BA%BE T%E1%BB%94 CH%E1%BB%A8C B%E1%BB%98 M%C3%81Y C%C3%94NG TY.docx Tải xuống
Lượt xem: 155

Quản lý và giám sát

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Khách hàng

Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item
Lawaco item

Liên kết website

Lượt truy cập

3021

Thành viên online: 01